You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

USŁUGI

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Składają się z części architektonicznej, czyli rysunków elewacji, rzutów fundamentów i wszystkich kondygnacji oraz przekrojów detali, a także części opisowej, w której znajdziemy opis technologii i zastosowanych rozwiązań, informacje na temat konstrukcji budynku oraz zestawienie materiałów.

Taki projekt staje się projektem budowlanym dopiero po przystosowaniu go do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dołączeniu wymaganych przez urząd załączników, np. ekspertyzy geotechnicznej czy opinii konserwatora zabytków, a także oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, gazu i warunkach przyłączenia do sieci. Tak przygotowany projekt budowlany dołącza się do wniosku o zezwolenie na budowę.

PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

Niezbędnym elementem każdego projektu budowlanego jest część dokumentacji dotycząca konstrukcji obiektu. Każde zamierzenie architektoniczne musi być podparte opracowaniem wskazującym prawidłowy sposób powiązania poszczególnych elementów budowli pod względem zasad fizyki i ekonomi czyli projektem konstrukcyjnym.

W zależności od przeznaczenia obiektu oraz preferencji Inwestora dobrany zostaje rodzaj (stalowa, żelbetowa, drewniana) i układ konstrukcji (np. podłużny, poprzeczny, mieszany, halowy) oraz technologia jej wykonania (np. tradycyjna, prefabrykowana) .

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna ma na celu określenie kategorii geotechnicznej obiektu w zależności od prognozowanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz określenie zakresu niezbędnych badań geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlanej.

Pamiętaj: opinia geotechniczna (dla obiektów I kategorii geotechnicznej, w tym dla domów jednorodzinnych), a dla pozostałych kategorii wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego są w większości przypadków wystarczającymi, ale i koniecznymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę.

NADZÓR NAD BUDOWĄ

Obowiązek zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia spoczywa na inwestorze. Inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który sam zatrudnia kierownika budowy, a inwestor tylko akceptuje daną osobę na tym stanowisku.

Kolejnym uczestnikiem procesu budowlanego jest inspektor nadzoru, pełniący nadzór inwestorski nad budowanym obiektem.